עמוד הבית טיפים לעסקים חברה בע״מ, עוסק פטור או עוסק מורשה?

חברה בע״מ, עוסק פטור או עוסק מורשה?

קיבלתם ההחלטה לפתוח עסק, ההתרגשות רבה! אבל רגע לפני שתיגשו לרשויות, תחתמו על טפסים ותגישו מסמכים, חשוב להבין מה ההבדלים בין עוסק פטור, עוסק מורשה וחברה ומה מתאים לעסק שלכם .לצורך כך ריכזנו עבורכם מידע ראשוני עבור כל אחת מן האפשרויות.

עוסק פטור

עוסק פטור (עוסק זעיר) הוא עצמאי הפועל במחזור עסקאות קטן ולכן פטור מגביית  מע"מ מלקוחותיו.
עוסק פטור הוא מי שמחזור העסקאות השנתי בעסק שלו (ולא הרווח) לא עובר את
הסכום של 107,692 ₪ נכון לשנת 2023.

מטרת הרישום כעוסק פטור היא להקל על עוסקים קטנים בעלי מחזורי
מכירות נמוכים ע"י מתן פטור מדיווחים חודשיים או דו חודשיים שוטפים למע"מ.

חשוב לציין כי הפטור ניתן על דיווח מע"מ בלבד ואינו משחרר מחובת תשלומים למס הכנסה ולמוסד לביטוח לאומי.

 • מי שהינו גם עצמאי וגם שכיר, מעמדו כעוסק פטור ייקבע רק לפי מחזור העסקאות בעסק, מבלי לכלול את הכנסתו כשכיר.
 • מכיוון שעוסק פטור אינו חייב בהעברת מע"מ לרשות המיסים, הוא אינו מחייב את לקוחותיו במע"מ.
 • עוסק פטור אינו רשאי לקזז מע"מ בגין רכישותיו והוצאותיו השוטפות או לבקש החזר עבורו.
 • כאשר מחזור העסקאות השנתי של העוסק עולה על סכום התקרה הקבועה, עליו לשנות את מעמדו לעוסק מורשה.
 • ע"פ תקנות מע"מ קיימת רשימת בעלי מקצועות ועיסוקים שחייבים להירשם כעוסק מורשה ואינם יכולים להירשם כעוסק פטור (ראה ס' 13 לתקנות מע"מ).

למי כדאי להיות עוסק פטור?

עוסק פטור הוא צורת ההתאגדות הנוחה ביותר לאלו שבוחרים להתחיל בקטן, ומתאים בעיקר לשכירים המעוניינים לשלב עבודה נוספת מהצד. עוסק פטור כמעט ואינו מצריך עבודה חשבונאית, ובעיקרון פוטר אתכם מהצורך בדיווח חודשי/דו חודשי, גבייה ותשלום של מע"מ.

יחד עם זאת, עוסק פטור מחויב בהגשת דו"ח שנתי בסוף כל שנת מס ולדווח חד פעמית למע"מ על היקף מחזור העסקאות השנתי. עוסק פטור אינו רשאי לגבות מע"מ מלקוחותיו ועל כן הוא מנוע מלהנפיק חשבוניות מס. ההכרה בהכנסה היא על בסיס קבלות בלבד.

  

עוסק מורשה

עוסק מורשה יכול להיות כל אדם שהחליט להיות עצמאי ונרשם ברשויות המס.

 • עוסק מורשה חייב לגבות מלקוחותיו מע״מ על כל עסקה ולהעביר את סכום הגבייה לרשות המיסים. כלומר, הוא מוסיף לסכום העסקה עוד 17% מס.
 • מנגד הוא רשאי לקזז את המע"מ ששילם על רכישות והוצאות שוטפות עבור העסק (מס תשומות).
 • מכיוון שעוסק מורשה גובה מע"מ מלקוחותיו, עליו להוציא חשבוניות מס בגין כל עסקה.
 • עוסק מורשה חייב לדווח לרשויות המע"מ על מחזור העסקאות, על המע"מ שגבה מהלקוחות ועל המע"מ שקיזז בגין רכישות והוצאות שוטפות של העסק.
 • ההכנסה של עוסק מורשה נחשבת כהכנסה אישית ומס ההכנסה שמוטל עליו מחושב על פי מדרגות מס כמו לשכירים, אך בניגוד לשכיר – עוסק מורשה רשאי לקזז הוצאות עסקיות המותרות לניכוי  ע"פ פקודת  מס הכנסה .
 • לעוסק מורשה קיימות זכויות וחובות מול גופים שונים, כגון: רשות המיסים, המוסד לביטוח לאומי, עובדים שהוא מעסיק או ספקים, וכן זכויות וחובות בתחום הביטוח הפנסיוני.

יתרונות העוסק המורשה:

 • זכאי להתקזז מול מע"מ על סכום המע"מ ששילם בהוצאות של העסק.
 • המחזור העסקי של עוסק מורשה אינו מוגבל (לעומת עוסק-פטור).
 • תדמית\חזות עסקית רצינית יותר משל עוסק פטור.

חסרונות העוסק המורשה:

 • עלויות ניהול ודיווח חשבונאי גדולות יותר.
 • חובת דיווח ותשלום מע"מ כל חודש\חודשיים.
 • עלות ניהול גבוהה יותר אצל רואה-חשבון.

עוסק מורשה גובה מלקוחותיו ומשלם מע"מ למדינה על הכנסותיו, ניתנת לו האפשרות לקבל החזרי מע"מ על ההוצאות של העסק, וזהו יתרון נהדר. החיסרון בחובת עוסק מורשה בתשלום המע"מ לעומת עוסק פטור הוא עלייה במחירי השירות שהעסק מציע, מאחר ועליו לגבות מע"מ מלקוחותיו.

 

התאגדות כחברה בע"מ

חברה היא ישות משפטית הפועלת על-פי שיקולים עסקיים במטרה להפיק רווחים, הפרדת הישות המשפטית בין החברה לבין בעליה נקראת עקרון הגבלת האחריות דהיינו במקרה והחברה נקלעת לקשיים כלכליים ואינה עומדת בהתחייבויותיה, נושים ובעלי חוב של החברה יוכלו לתבוע את החברה אך ברוב המקרים לא יוכלו לדרוש עיקול כספים ורכוש פרטי  של בעל החברה לצורך פירעון החוב.

בחברה יכול להיות עובד יחיד שהוא גם הבעלים היחיד. כל אדם רשאי לייסד חברה, ובלבד שמטרה ממטרות החברה אינה נוגדת את החוק, אינה בלתי מוסרית ואינה נוגדת את תקנת הציבור. כדי להקים חברה נדרש לפחות בעל מניות אחד. 

 • בעליה של החברה מחזיקים בבעלות עליה באמצעות מניות המשקפות את חלקו של כל אחד מהבעלים ברווחי החברה ובזכויות ההצבעה בה.
 • הקמתה של חברה מצריכה רישום אצל רשם החברות, הפועל במסגרת משרד המשפטים.
 • חברה בע"מ נדרשת בעת הרישום לשלם אגרת רישום לרשם החברות, וכן לשלם בכל שנה אגרה שנתית לרשם החברות.
 • אחת לשנה, חברה חייבת להגיש לרשם החברות דין וחשבון שנתי ולדווח על שינויים שונים.
 • לכל חברה חייב להיות תקנון בהתאם לפרק השני בחוק החברות, שהוא כדין חוזה בין החברה ובין בעלי מניותיה ובינם לבין עצמם. עורך דין יאמת בחתימתו על גבי התקנון את זהות החותמים על התקנון.
 • בהתאם לחוק החברות חייבת חברה (לעומת עוסק מורשה) למנות רואה חשבון מבקר שיבקר את הדו"חות השנתיים שלה.
 • החברה היא ישות משפטית נפרדת, ובחברה בע"מ לא ניתן לנקוט הליכים נגד בעלי המניות או נגד בעלי תפקידים בחברה כאשר הם פועלים בשם החברה, למעט מקרים מסוימים של חוסר הגינות או הונאה או מקרים אחרים הקבועים בחוק.
 • חברה ציבורית היא חברה שמניותיה רשומות למסחר בבורסה או שמניותיה הוצעו לציבור באמצעות תשקיף ומוחזקת בידי הציבור.
 • חברה פרטית היא כל חברה שאינה עונה על הגדרת "חברה ציבורית".
 • בחברה קיימת הפרדה בין החברה, שבמסגרתה מתנהלת כל הפעילות העסקית, ובין בעל החברה, המהווה גוף משפטי נפרד.

לסיכום:

 • באופן כללי נהוג לומר כי עסקים אשר צפי ההכנסות שלהם עולה על חצי מיליון ₪ בשנה צריכים לשקול פתיחת חברה בע”מ במקום עוסק מורשה, אך זה אינו נתון מדויק לחלוטין  ואינו עומד בפני עצמו.
 • כשיש ריבוי/תחלופה של שותפים ויש צורך בהסדרה מובנית של זכויות כל שותף ושותף וחלקו בבעלות על העסק מומלץ להתאגד כחברה.
 • מומלץ להתאגד כחברה כשיש צורך לפנות למשקיעים על מנת להקים, להרחיב ולפתח את העסק וכן כשעשוי להיות סיכון בפעילות העסקית ויש צורך בהפרדה בין בעלי החברה לחברה עצמה.
 • כדאי לקבל יעוץ מרו"ח בנוגע להקמת חברה כאשר נראה שהרווחים שצפויים להיות בעסק גבוהים במיוחד או במקרים בהם נכון לבצע הפרדה בין העסק לבין הבעלים שמקבל את המשכורת.
 • כאמור ישנם יתרונות רבים לפתיחת חברה בע”מ אך גם הוצאות ניהול גבוהות יותר ומחויבויות שאינן חלות על עוסק מורשה.

 

לתשומת ליבכם כי כל הנכתב בדף זה הינו מידע בסיסי שאינו מקיף, אינו שלם ואינו מהווה מידע מספק ועל כן אין להסתמך עליו לצורך קבלת החלטה בנושא. דף זה נועד לתת הסבר בסיסי על הנושא ואינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי, רצוי לפנות לקבלת ייעוץ ברשות המיסים או להיעזר בגורמי מקצוע, כגון: יועצי מס, רואי חשבון או עורכי דין.

Keren Nathan Copyright 2024 – All Rights Reserved | Design: davidandyosef | Development: Relsites
דילוג לתוכן